Certyfikat ISO

Certyfikaty ISO

W Styczniu 2012 roku decyzją zarządu spółki podjęto działania mające na celu wdrożenie i certyfikowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)  wg EN 1090-1. Zespół wdrożeniowy pod przewodnictwem Pełnomocnika Zarządu ds. jakości Piotra Pikuły przez 5 miesięcy prowadził bardzo intensywne prace mające na celu wdrożenie i certyfikowanie ZKP.  W dniu 19.06.2012 w naszej firmie odbył się audit certyfikujący na zgodność z normą EN 1090-1:2009/AC:2010 w klasie EX 3. Audit przeprowadziła firma TUV Nord. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym i firma MDM Polska Sp. z o.o otrzymała certyfikat.

 

Norma europejska EN 1090-1 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych", zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EWG "Wyroby Budowlane", została w grudniu 2011 przyjęta do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tą normą wszyscy producenci konstrukcji nośnych zobowiązani są, przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, do oznakowania ich znakiem CE.
Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ( ZKP).